Ferdi Kaza Sigortaları

Sağlık Koruma Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam ve daimi malul kalması durumunda sözleşmede belirtilen tutarın ödenmesini ve psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme diyetisyen ve diş sağlığı paketi hizmeti sağlayan ferdi kaza sigortasıdır.

Sigortalı Yaşı

18 ile 60 yaş arasındaki kişiler sigorta yaptırabilirler. Mevcut sigortalarını da 65 yaşına kadar yenileme yapabilirler.


Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır.


Teminatlar

Kaza Sonucu vefat ve kaza sonucu tam ve daimi maluliyet durumlarını kapsamaktadır.


Teminat Tutarı

Sigortalının verdiği bilgiler doğrultusunda şirketin belirlemiş olduğu esaslara göre, teminat tutarı 10.000 TL’dir.


Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. 

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde deprem dahil bir kaza sonucu ölümü halinde tayin edilmiş lehdarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirtilen kaza sonucu ölüm teminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel şartları dahilinde ödenir. Kaza sonucu vefat teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına tabidir.
Kaza sonucu vefat teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarına, göre düzenlenmiş olup deprem klozu dışında hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.


Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının deprem dahil bir kaza sonucu tam ve daimi malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir. Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına tabidir.
Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarına, göre düzenlenmiş olup deprem klozu dışında hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.

Aşağıda belirtilen haller kaza tanımı dışındadır:

a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazı bir halin sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde.
b) Sühunetın, donma, güneş çarpması ve konjestıon gibi tesirlerinin.
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün.
d)Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın.
e) Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin,tevlit ettiği vefat hali veya cismanı arızalar.
f) Aksine mukavele yoksa, motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.
g)  Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesaire vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık.
h) Dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık kar veya buz üzerinde yapılan, bilumum sporlar. (kayak,patinaj, hokey ve bobsley gibi)
ı) Cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları.
i)Havada yolcu sıfatından gayri bır sıfatla uçuş, deprem, sel, yanardağ püskürmesı ve yer kayması.
j)    3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
k)  Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

*Bu sigortada belirtilen risklerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde poliçe sonlandırılır.

Ferdi Kaza Ürünümüz Kapsamındaki Asistans Hizmetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.