Hayat Sigortaları

Kredili Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası, kredi vadesi boyunca karşılaşabileceğiniz risklere karşı sorumluluklarınızı güvence altına alır.

Sigortalı Yaşı

18 ile 70 yaş arasındaki kişiler sigortaya dâhil olabilir ancak sigortaya giriş yaşı ile sigorta süresi toplamı 71'i geçemez.


Sigorta Süresi

Kredi vadesi ile sınırlı olmak şartıyla en az 1 ay en fazla 30 yıl olabilir.


Prim

Prim 1 yılı aşmayacak şekilde şirketin belirleyeceği esaslar ile taksitli olarak ödenebilir.


Teminatlar

Sadece Vefat Teminatını kapsamaktadır.


Teminat Tutarı

Krediye bağlı olarak kredi vadelerine göre azalan teminat tutarıdır.


Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Vefat Teminatı

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat teminatıdır. Hayat Sigortası Genel Şartlarında belirtilen koşullar çerçevesinde istisnalar hariç teminat her türlü vefat durumunda geçerlidir.
Bu vefat teminatı; sigortalımızın başına gelebilecek vefat neticesinde devreye girer. Böylece sigortalının lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tazminat ödenerek finansal güçlüklerin yaşanması engellenir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız. Kredili Hayat Bilgilendirme Formu için tıklayınız.