Hayat Sigortaları

Kobi Kredi Hayat Sigortası

KOBİ Kredi Hayat Sigortası, kredi vadesi boyunca karşılaşabileceğiniz risklere karşı KOBİ müşterilerinin sorumluluklarını güvence altına alır.

Sigortalı Yaşı

18 ile 70 yaş arasındaki kişiler sigorta yaptırabilirler. Bu üründe yenileme yoktur.


Sigorta Süresi

Sigorta süresi kredi süresi ile uyumlu olarak uzun süreli, yıllık veya 1 yıldan kısa süreli olabilmektedir.


Prim

Primler gerçek yaşa, kredi tutarına ve kredi ödeme planına göre farklılık gösterir. Prim şirketin belirleyeceği esaslar doğrultusunda tek ödemede peşin olarak veya en fazla 9 taksit olacak şekilde aylık olarak ödenebilir.


Teminatlar

Sadece Vefat Teminatını kapsamaktadır.


Teminat Tutarı

Bu sigortada teminat, kredi vadeleri bazında azalan kredi anapara borç bakiyesi temel alınarak belirlenir.


Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Vefat Teminatı

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat teminatıdır. Hayat Sigortası Genel Şartlarında belirtilen koşullar çerçevesinde istisnalar hariç teminat her türlü vefat durumunda geçerlidir.
Bu vefat teminatı; sigortalımızın başına gelebilecek vefat neticesinde devreye girer. Böylece sigortalının lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tazminat ödenerek finansal güçlüklerin yaşanması engellenir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız. Kobi Kredi Hayat Bilgilendirme Formu için tıklayınız.